ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Λετπομέρειες του προγράμματος

Τίτλος του προγράμματος: Στήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών στην κοινωνική ένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων σε μετάβαση στην ενήλικη ζωή- κοινότητες μάθησης για την διευκόλυνση της μετάβασης (CiSoTRA)

Αριθμός Σύμβασης: 2017-2920/001-001

Αριθμός Έργου: 592154-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Πρόγραμμα: Erasmus+, KA3

Βασική Δράση: Κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Πρόγραμμα 3 ετών: 31 Δεκεμβρίου 2017 – 31 Μάρτιος 2021

Χώρες Προγράμματος: Σλοβενία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία

Στόχος του προγράμματος

Ο στόχος του προγράμματος CiSoTRAείναι να αναπτύξει μια καινοτόμα μεθοδολογία για να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη (συμπεριλαμβανομένης της ένταξης μέσω της εκπαίδευσης) ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών και να διευκολύνει την μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή μέσω ολοκληρωμένων δικτύων υποστήριξης τα οποία θα βοηθήσουν την μετάβασή τους από το σύστημα υποστήριξης και εκπαίδευσης για τους νέους στο σύστημα εκπαίδευσης και απασχόλησης για του ενήλικους.

Ο σκοπός του προγράμματος θα επιτευχθεί μέσω:


 • Εντοπισμός καλών πρακτικών,

  που θα βασίζεται στην χαρτογράφηση διαφόρων διαδρομών για τους μετανάστες από την άφιξη μέχρι το «τέρμα» (ένταξη στη χώρα- συνεχιζόμενη εκπαίδευση/ και αγορά εργασίας, μετάβαση στην χώρα προέλευσης ή σε κάποια άλλη χώρα) και προσδιορισμός των κενών, των ελλείψεων και των παγίδων που υπάρχουν σε κάθε διαδρομή.

 • Ατομική ανάπτυξη ικανοτήτων βασικών επαγγελματιών

  (επαγγελματίες από: εκπαιδευτικά ιδρύματα, αγορά εργασίας, κοινωνική πρόνοια, τοπικές/ περιφερειακές/εθνικές αρχές)- προσδιορισμός των αναγκών και των ικανοτήτων που χρειάζονται για αποτελεσματική εργασία στο πεδίο.

 • Προσδιορισμός των αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων και νέων ενηλίκων

  (ανάλυση αναγκών μέσω εργαστηρίων που θα συμπεριλαμβάνουν δραστηριότητες ενδυνάμωσης).

 • Ανάπτυξη ικανοτήτων σε θεσμούς και οργανισμούς

 • Βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους οργανισμούς σε κάθε περιφέρεια/ χώρα

  μέσω της ανάπτυξης ενός μοντέλου καλύτερης κοινωνικής ένταξης.

Αποτελέσματα του Προγράμματος:


 • Αρχική έρευνα – συλλογή των σχετικών στοιχείων από την εθνική βιβλιογραφία και καλές πρακτικές ως βάση για μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα.
 • Γενική εκπαίδευση για τους βασικούς συντελεστές-φορείς σε εθνικό/τοπικό επίπεδο – γενικές γνώσεις για να δουλέψουν με μετανάστες – ασυνόδευτους ανήλικες.
 • Ειδική εκπαίδευση για τους βασικούς συντελεστές-φορείς σε διεθνές επίπεδο με έμφαση σε συγκεκριμένα θέματα.
 • Σεμινάρια για ασυνόδευτους ανήλικες μετανάστες (μέχρι 18 ετών) – ώστε να καθοριστούν οι ανάγκες τους στα διάφορα στάδια της διαδικασίας ένταξης και χειραφέτησης.
 • Σεμινάρια για ασυνόδευτους νέους ενήλικες μετανάστες (ηλικία 18 – 25) – για να προσδιοριστούν οι ανάγκες τους στα διάφορα στάδια της διαδικασίας ένταξης και χειραφέτησης.
 • Διαδικτυακά Μαθήματα (E-Learning) (για γενική και ειδική κατάρτιση & σεμινάρια).
 • Εθνικά σεμινάρια για διάφορους εμπλεκόμενους οργανισμούς.
 • Το “μοντέλο CiSoTRA” για καλύτερη κοινωνική ένταξη – μια ανοικτή προσέγγιση για την στήριξη των νεαρών μεταναστών και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων συνδετικών κρίκων/οργανισμών που εμπλέκονται στη στήριξη των νεαρών μεταναστών (κοινότητες μάθησης μεταξύ των διαφόρων παραγόντων/φορέων).
 • Ένα διεθνές συνέδριο το οποίο θα διοργανωθεί στην τελική φάση του έργου, για να διαδοθούν τα αποτελέσματα του σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Προβλεπόμενα Αποτελέσματα :


 • Η αναβάθμιση των γνώσεων και των ικανοτήτων των ειδικών που δουλεύουν με ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες και ασυνόδευτους νέους ενήλικους μετανάστες, θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μάθουν τι είδος δεξιοτήτων και γνώσεων χρειάζονται οι ειδικοί, και πού χρειάζεται να γίνουν βελτιώσεις για την διασφάλιση καλύτερου αποτελέσματος στη δουλειά που γίνεται με τις ομάδες στόχο.
 • Καλύτερες δυνατότητες για τα σχολεία και τους άλλους οργανισμούς που δουλεύουν με ασυνόδευτους ανήλικες μετανάστες και ασυνόδευτους νέους ενήλικες μετανάστες.
 • Μέσω σεμιναρίων, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες και οι ασυνόδευτοι νέοι ενήλικοι μετανάστες θα χειραφετηθούν καλύτερα και οι ειδικοί και οι άλλοι συμμετέχοντες θα μάθουν περισσότερα για τις ανάγκες τους.
 • Θα παραχθεί σημαντικό υλικό από το έργο και θα είναι διαθέσιμο μέσω ηλεκτρονικών τάξεων (e–classrooms).
 • Μέσω εθνικών σεμιναρίων, θα εκτεθούν και θα αναλυθούν τα πιο απαιτητικά θέματα αναφορικά με την κοινωνική ένταξη των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών και των ασυνόδευτων νέων ενήλικων μεταναστών.
 • Μια αρχική έρευνα θα δώσει πληροφορίες για την παρούσα κατάσταση σε κάθε χώρα και για το πως θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω οι πολιτικές στον τομέα.
 • Θα δημιουργηθεί ένα “μοντέλο” για την καλύτερη κοινωνική ένταξη. Αυτό το μοντέλο θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία των οργανισμών που ασχολούνται με ανήλικους μετανάστες και νέους ενήλικους μετανάστες: αφενός, δουλεύοντας αποτελεσματικότερα και αποφεύγοντας την επικάλυψη στη δουλειά τους, και αφετέρου, συμπληρώνοντας τα ενδεχόμενα κενά με στόχο να καλυφθούν όλες οι βασικές ανάγκες των ομάδων στόχου και να διασφαλιστεί η καλύτερη μετάβαση τους στην ενήλικη ζωή.
 • Οι φορείς χάραξης πολιτικής θα έχουν περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα αναπτύξουν περαιτέρω πολιτικές στον τομέα.
 • Τα αποτελέσματα του έργου θα δημοσιευτούν για να δοθεί η δυνατότητα μελλοντικής έρευνας στον τομέα.