O projektu CiSoTRA

Podrobnosti projekta

Naslov projekta: Civilna družba in socialno vključevanje mladoletnikov brez spremstva ob prehodu v odraslost – vloga učečih se skupnosti (CiSoTRA)

Številka sporazuma: 2017-2920/001-001

Številka projekta: 592154-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Program: Erasmus+, Ključni ukrep 3 (KA3)

Ključni ukrepi: Socialno vključevanje z izobraževanjem, usposabljanjem in mladimi

3-letni projekt: 31. december 2017 – 31. marec 2021

Države projekta: Slovenija, Nemčija, Grčija, Italija, Turčija

Cilji projekta

Cilj projekta CiSoTRA je razviti in izvajati inovativno metodologijo za spodbujanje socialne vključenosti (vključno z vključevanjem preko izobraževanja) mladoletnih migrantov brez spremstva ob prehodu v odraslost.  Pristop temelji na oblikovanju celovitih podpornih mrež, ki bi olajšale prehod iz izobraževalnega in podpornega sistema mladih, v sistem izobraževanja in zaposlovanja odraslih.

Cilji projekta bodo doseženi preko:


 • Opredelitve dosedanjih dobrih praks,

  ki temeljijo na preučevanju poteka migracij od prihoda v državo gostiteljico do »končne faze« (integracija v državi – nadaljnjo izobraževanje in/ali trg dela, vrnitev v državo izvora ali prehod v drugo/ciljno državo) in prepoznavanje vrzeli, pomanjkljivosti in pasti pri tem procesu.

 • Krepitev osebnih zmogljivosti ključnih strokovnjakov

  (strokovnjaki na področju izobraževanja, trga dela, socialnega varstva, strokovnjaki lokalnih/regionalnih/nacionalnih organov) – prepoznavanje potreb in zahtevanih kompetenc za učinkovito delo na tem področju.

 • Prepoznavanja potreb mladoletnikov brez spremstva in mladih odraslih

  (analiza potreb skozi izvedbo delavnic, ki vključujejo tudi dejavnosti opolnomočenja).

 • Krepitev institucionalnih zmogljivosti.

 • Izboljšanja sodelovanja med institucijami/organizacijami v regiji/državi.

  V ta namen bo pripravljen model za boljšo socialno vključenost.

Rezultati projekta


 • Začetna študija – zbiranje pomembnih spoznanj iz nacionalne literature in dobrih praks, kot osnova za nadaljnji razvoj tega področja.
 • Splošna usposabljanja za ključne akterje na nacionalni/regionalni ravni – splošno znanje za delo z migranti – mladoletniki brez spremstva.
 • Specializirana usposabljanja za ključne akterje na mednarodni ravni, ki se osredotočajo na specifične teme.
 • Delavnice za mladoletne migrante brez spremstva (do 18. leta) – ugotavljanje njihovih potreb na različnih stopnjah poteka integracije & teme o opolnomočenosti.
 • Delavnice za mlade odrasle migrante brez spremstva (od 18. do 25. leta) – ugotavljanje njihovih potreb na različnih stopnjah poteka integracije & teme o opolnomočenosti.
 • E-učilnice (za splošna in specializirana usposabljanja in delavnice).
 • Nacionalni seminarji za različne zainteresirane strani.
 • “Model CiSoTRA” za boljšo socialno vključenost – vključujoč pristop pri podpori mladih migrantov in pri krepitvi povezav med različnimi vmesniki/organizacijami, ki sodelujejo pri podpori mladih migrantov (učeče se skupnosti med različnimi akterji).
 • V zaključni fazi projekta bo organizirana mednarodna konferenca, katere namen je širša diseminacija rezultatov.

Predviden vpliv


 • Izboljšanje znanja in spretnosti strokovnjakov, ki delajo z mladoletnimi migranti brez spremstva in mladimi odraslimi migranti brez spremstva; omogočiti zainteresiranim stranem, da se bolj zavedajo, kakšno strokovno znanje in izkušnje potrebujejo strokovnjaki, in kje so potrebne izboljšave, da bi boljše delali s ciljnimi skupinami.
 • Boljša zmogljivost šol in drugih institucij, ki delajo z mladoletnimi migranti brez spremstva in mladimi odraslimi migranti brez spremstva.
 • Preko delavnic bodo mladoletni migranti brez spremstva in mladi odrasli migranti brez spremstva postali bolj opolnomočeni, strokovnjaki in druge zainteresirane strani pa se bodo bolje zavedali njihovih potreb.
 • V okviru projekta bodo nastala vsebinska gradiva, ki bodo na voljo v e-učilnicah.
 • Na nacionalnih seminarjih bodo izpostavljena najbolj zahtevna vprašanja glede socialne vključenosti mladoletnih migrantov brez spremstva in mladih odraslih migrantov brez spremstva.
 • Začetna študija bo zagotovila vpogled v trenutne razmere posamezne države in kako naj se razvijajo nadaljnje politike na tem področju.
 • Pripravljen bo “model” za boljšo socialno vključenost. Tak model bo lahko prispeval k boljšemu delovanju organizacij, ki se ukvarjajo z mladoletnimi migranti in mladimi odraslimi migranti: po eni strani z učinkovitejšim delom in preprečevanjem prekrivanja njihovega dela, in na drugi strani, z zapolnitvijo morebitnih vrzeli z namenom, da se zajame vse bistvene potrebe ciljnih skupin in da se jim zagotovi boljši prehod v zgodnjo odraslo dobo.
 • Snovalci politik bodo imeli več informacij o tem, kako razvijati nadaljnje politike na tem področju.
 • Rezultati projekta bodo javno objavljeni, z namenom omogočanja nadaljnjih raziskav na tem področju.