cisotra

Projektne dejavnosti

WP 1: Management

Vodilni partner: MFDPŠ, Celje, Slovenija

Glavni cilj WP 1 je vzpostaviti strukturo za upravljanje in vzpostaviti ustrezne mehanizme za koordinacijo projekta s tehničnega, pedagoškega in administrativno-finančnega vidika. V okviru WP 1 bo organiziranih šest projektnih srečanj v živo:

 1. srečanje: 15. – 16. maj 2018 v Neaplju, Italija (sinergija s projektom RoMigSc)
 1. srečanje: 8. – 10. oktober 2018 v Tarantu, Italija
 1. srečanje: 22. – 24. maj 2019 v Regensburgu, Nemčija (sinergija s projektom RoMigSc)
 1. srečanje: 8. – 10. oktober 2019 v Celju, Slovenija (mednarodna konferenca RoMigSc)
 1. srečanje: 18. – 19. maj 2020 v Atenah, Grčija
 1. srečanje: 15. – 17. oktober 2020 v Istanbulu, Turčija (mednarodna konferenca CiSoTRA)

WP 2: Začetna študija

Vodilni partner: ISOB, Regensburg, Nemčija

Zbiranje pomembnih spoznanj iz mednarodne in nacionalne literature in dobrih praks. Za uspešno izvedbo vseh nadaljnjih korakov projekta je potrebno pregledati trenutno stanje v državah partnericah in potrditi dobre prakse. Metodologije za zbiranje podatkov bodo vključevale analizo dokumentov, intervjuje in fokusne skupine.

WP3: Nacionalni seminarji za različne zainteresirane strani

Vodilni partner: CSIG, Taranto, Italija

V vsaki partnerski državi bo organiziran en nacionalni seminar na leto. Na vsakem od seminarjev bo predvidoma sodelovalo 50 udeležencev, ki bodo razpravljali o najzahtevnejših vprašanjih socialne vključenosti mladoletnikov brez spremstva in mladih odraslih. Teme seminarja bodo določene glede na trenutne potrebe posamezne države.

 • Junij do september 2018: Slovenija, Nemčija, Grčija, Italija, Turčija
 • Junij do september 2019: Slovenija, Nemčija, Grčija, Italija, Turčija
 • Junij do september 2020: Slovenija, Nemčija, Grčija, Italija, Turčija

WP4: Splošna usposabljanja (osnovna in višja raven)

Vodilni partner: POU, Neapelj, Italija

Namen usposabljanja je opremiti ključne strokovnjake s splošnim znanjem in veščinami za delo z mladoletniki brez spremstva in/ali mladimi odraslimi. Usposabljanje bo sestavljeno iz dveh predmetov (osnovni in ‘višji’ nivo). Vsak predmet je enakovreden 6-im kreditnim točkam (ECTS). Predmeta se bosta izvajala v kombinaciji srečanj v živo (3 dni za posamezni predmet) in spletnih aktivnosti. Teme:

 • nediskriminacija in medkulturni dialog; večkulturna družba; etično ravnanje ključnih strokovnjakov;
 • človekove pravice; mednarodna in nacionalna zakonodaja, ter protokoli glede oskrbe in nudenja pomoči otrokom migrantom in mladim migrantom; nacionalni migracijski postopki; harmonizacija politik glede varstva mladoletnih migrantov brez spremstva v Evropi;
 • migranti in pravica do izobraževanja; mladi migranti na trgu dela;
 • ranljivost mladih migrantov: družbeno-psihološki vidiki; prijazne tehnike intervjuvanja otrok migrantov in mladih migrantov.

Leta 2018 bo organizirana pilotna izvedba splošnih usposabljanj (mednarodni udeleženci, srečanja v živo v Neaplju, Italija). Leta 2019 bodo splošna usposabljanja potekala v vsaki projektni državi z nacionalnimi udeleženci:

 • November 2018 do januar 2019 v Italiji (pilotna izvedba); 15 udeležencev – 3 iz vsake partnerske države, 3 meseci spletnega učenja in 2 x 3 dni srečanj v živo v Neaplju, jezik: angleški.
 • April do junij 2019 v Sloveniji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, Turčiji; 15 udeležencev na državo, 3 meseci spletnega učenja in 2 x 3 dni srečanj v živo v vsaki projektni državi; jeziki: SI, IT, DE, GR, TR.

WP5: Specializirana usposabljanja

Vodilni partner: POU, Neapelj, Italija

Namen usposabljanja je opremiti ključne strokovnjake s specializiranim znanjem in veščinami. V okviru specializiranih usposabljanj bodo razviti štiri predmeti, vsak enakovreden 6-im kreditnim točkam (ECTS):

 • Sprejem mladoletnikov brez spremstva in standardi za zagotavljanje storitev in zdravstvene oskrbe za mladoletnike brez spremstva
 • Harmonizacija postopkov zaščite mladoletnikov brez spremstva v Evropi
 • Pravica migrantov do izobraževanja in dela
 • Socialna vključenost kot dinamičen dvosmerni proces

Specialna usposabljanja bodo leta 2019 organizirana v obliki učenja na daljavo (izvedba štirih predmetov).

 • Oktober 2019 do december 2019 usposabljanje na daljavo: 15 udeležencev iz partnerskih držav pri posameznem predmetu – predvidoma 3 iz vsake partnerske države pri posameznem predmetu; 3 meseci učenja na daljavo; jezik: angleški.

WP 6: Delavnice za mladoletne migrante brez spremstva (do 18. leta)

Vodilni partner: AS, Atene, Grčija

Delavnic se bodo udeležili tudi skrbniki/zastopniki mladoletnih migrantov in strokovnjaki, ki delajo z mladoletniki. Glavni cilji delavnic so:

 • pridobivanje povratnih informacij o potrebah mladoletnikov in njihovih skrbnikov/zastopnikov (zadovoljstvo s ponujenimi storitvami, ugotavljanje morebitnih vrzeli);
 • dejavnosti za krepitev zmogljivosti mladoletnikov, katerih namen je ‘navdihniti’ mladoletnike da sledijo svojim življenjskim projektom.

Izvedba delavnic za migrante – mladoletne osebe (15 udeležencev na delavnico):

 • September 2018 v Grčiji (pilotna izvedba).
 • Marec 2019 v Sloveniji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, Turčiji.
 • Marec 2020 v Sloveniji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, Turčiji.

WP 7: Delavnice za mlade odrasle migrante (na prehodu v odraslost – od 18. do 25. leta)

Vodilni partner: IBU, Istanbul, Turčija

Delavnic se bodo udeležili tudi strokovnjaki, ki delajo z mladimi odraslimi. Glavni cilji delavnic so:

 • pridobivanje povratnih informacij o potrebah mladih odraslih (zadovoljstvo s ponujenimi storitvami, ugotavljanje morebitnih vrzeli);
 • dejavnosti za krepitev zmogljivosti mladih odraslih, katerih namen je ‘navdihniti’ jih, da sledijo svojim življenjskim projektom.

Izvedba delavnic za migrante – mladi odrasli:

 • September 2018 v Turčiji (pilotna izvedba).
 • Marec 2019 v Sloveniji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, Turčiji.
 • Marec 2020 v Sloveniji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, Turčiji.

WP 8: “Model CiSoTRA”

Vodilni partner: MFDPŠ, Celje, Slovenija

Je model sodelovanja in soodvisnosti med organizacijami, ki se ukvarjajo z mladoletnimi migranti brez spremstva in mladimi odraslimi; ter njihove medsebojne povezanosti pri podpori mladoletnikov v sistemu. Model bo razložil, kaj organizacije lahko pričakujejo druga od druge in kaj mora vsaka organizacija spremeniti pri svojem delovanju, da bi izboljšala svoje delo. Model bo shema povezljivosti. Priprava modela bo potekala od avgusta 2019 do oktobra 2020. Model bodo najprej ocenili vsi projektni partnerji in projektni svetovalni odbor, nato bo predstavljen na mednarodni konferenci (oktober 2020).

WP 9: Zagotavljanje kakovosti

Vodilni partner: ISOB, Regensburg, Nemčija

Oblikovana bo celovita zbirka podatkov o vrednosti ‘razvoja projekta’, vključno s prednostmi, slabostmi, priložnostmi in tveganji, ki so bile odkrite pri izvedbi, ter dosežkih projekta v primerjavi s kazalniki. To bo prispevalo k lažjemu ocenjevanju projekta s strani tretjih oseb, ter spodbudilo nadaljnjo diseminacijo in uporabo.

WP 10: Diseminacija projekta

Vodilni partner: MFDPŠ, Celje, Slovenija

Rezultate projekta se bo diseminiralo v času trajanja projekta in po zaključku projekta. Glavne dejavnosti diseminacije so:

 • Diseminacija preko spletne strani CiSoTRA, socialnih medijev, letakov, e-novičk in drugih komunikacijskih kanalov.
 • Člani konzorcija bodo predstavili rezultate in dejavnosti na konferencah v državah izven konzorcija.
 • Mednarodna konferenca bo organizirana oktobra 2020 v Turčiji (Istanbul).