CiSoTRA HAKKINDA

Proje Bilgileri

Proje Başlığı: Sosyal içerme bağlamında sivil toplum ve öğrenme toplulukları: Yetişkinliğe geçiş dönemindeki refakatsiz küçükler (CiSoTRA)

Sözleşme Numarası: 2017-2920/001-001

Proje Numarası: 592154-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Program: Erasmus+, KA3

Ana Eylem: Eğitim, öğretim ve gençlik yoluyla sosyal içerme

3 yıllık proje: 31 Aralık 2017 – 31 Mart 2021

Proje ülkeleri: Slovenya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye

Proje hedefleri:

CiSoTRA projesi, erken yetişkinliğe geçiş döneminde olan refakatsiz küçüklerin sosyal katılımını (eğitim yoluyla katılım dahil) teşvik etmek amacıyla yenilikçi bir metodoloji geliştirmeyi ve uygulamayı hedefliyor; hedef grubun gençlik destek ve eğitim sisteminden yetişkin eğitimi ve istihdam sistemine geçişine olanak sağlayacak bütüncül destek ağları örmeyi amaçlıyor. 

Buradan hareketle;


 • Etkili uygulamaların tespit edilmesi:

  Göçmenlerin ülkeye varışından “sonuna kadar” (kaynaşma süreçlerinin tamamlanması – ileri eğitim ve / veya işgücü piyasasına dahil olma, memleketine ya da başka bir ülkeye geçiş yapma) geçirdikleri çeşitli süreçler haritalandırılarak yaşanan sıkıntılar, eksiklikler saptanacak; hal-i hazırda uygulanan iyi örnekler ortaya koyulacaktır;

 • Kilit noktadaki uzmanlara yönelik kişisel kapasite geliştirme çalışmalarının yapılması

  Eğitim enstitülerinde, işgücü piyasasında ve sosyal hizmet alanında çalışan uzmanların yanı sıra yerel/bölgesel/ulusal yetkililere yönelik kişisel kapasite geliştirme çalışmaları yapılacak; ihtiyaçlar belirlenecek; sahada verimli iş üretiminin sağlanması için gerekli yeterlilikler ortaya koyulacaktır;

 • Refakatsiz küçüklerin ve genç yetişkinlerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi:

  Hedef gruplarla çalışan kişi ve kurumları güçlendirmeye yönelik etkinliklerin de içinde olduğu atölye çalışmaları düzenlenerek ihtiyaç analizi yapılacaktır.

 • Kurumsal kapasite geliştirme

 • Kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi:

  Kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla bir ‘sosyal içerme modeli’ geliştirilecektir.

Project çıktıları


 • Başlangıç çalışması: Konuyla ilgili ulusal literatür derlenecek, iyi örnekler ortaya koyulacaktır.
 • Kilit aktörlere yönelik ulusal / bölgesel düzeyde eğitimler: Refakatsiz küçükler ve göçmenlerle çalışanlara genel bilgilendirme yapılacaktır.
 • Kilit aktörlere yönelik uluslararası düzeyde eğitimler: Belirli konulara odaklanan uluslararası eğitimler düzenlenecektir.
 • 18 yaşın altındaki refakatsiz küçüklere yönelik atölye çalışmaları: Kaynaşma sürecinin çeşitli evrelerindeki ihtiyaçlar saptanacak ve hedef grubun güçlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 • 18-25 yaş arası refakatsiz genç yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları: Kaynaşma sürecinin çeşitli evrelerindeki ihtiyaçlar saptanacak ve hedef grubun güçlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 • E-öğrenme sınıfları: Hem temel seviyede hem de uzmanlık seviyesinde eğitimler ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği e-öğrenme sınıfları oluşturulacaktır.
 • Farklı paydaşlara yönelik ulusal seminerler düzenlenecektir.
 • ‘CiSoTRA sosyal içerme modeli’: Kapsayıcı bir yaklaşım gözetilerek genç göçmenler desteklenecek; genç göçmenlerle çalışan çeşitli kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine hizmet eden ‘aktörler arası öğrenme toplulukları’ oluşturulacaktır.
 • Uluslararası konferans: Projenin sonunda uluslararası bir konferans düzenlenerek proje çıktıları geniş bir kitleye yaygınlaştırılacaktır.

Öngörülen etki:


 • Refakatsiz küçükler/genç yetişkin göçmenlerle çalışan uzmanların bilgi ve becerileri gelişecek; uzmanların ne tür beceri ve uzmanlıklara ihtiyacı olduğu konusundaki paydaş farkındalığı artacak; hedef gruplar ile uzmanların daha etkili bir biçimde çalışabilmeleri sağlanacaktır.
 • Refakatsiz küçükler/genç yetişkin göçmenlerle çalışan okulların ve diğer kurumların kapasitesi güçlenecektir.
 • Düzenlenen atölye çalışmaları yoluyla refakatsiz küçükler/genç yetişkin göçmenler güçlenecek; uzmanların ve diğer paydaşların, hedef grubun ihtiyaçlarına ilişkin farkındalıkları artacaktır.
 • E-sınıflarda da kullanılabilecek olan temel materyaller üretilecektir.
 • Refakatsiz küçükler/genç yetişkin göçmenlerin sosyal olarak içerilmesine ilişkin meseleler ulusal seminerler yoluyla paylaşılacaktır.
 • Başlangıç çalışması ile her ülkedeki mevcut durum ortaya koyulacak ve buradan yola çıkılarak geliştirilmesi gereken politikalara ilişkin önerilerde bulunulacaktır.
 • Refakatsiz küçükler/genç yetişkin göçmenlerle çalışan kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunacak olan ‘CiSoTRA sosyal içerme modeli’ geliştirilecek: Bu model, hem aynı işin farklı kuruluşlar tarafından tekrarlanmasının önüne geçerek kurumların işleyişinin etkisinin artırılmasına; hem de hedef grupların temel ihtiyaçlarının karşılanması sürecindeki eksikliklerin giderilerek erken yetişkinliğe daha iyi bir geçişin sağlanabilmesine katkıda bulunacaktır.
 • Karar alıcıların daha etkili politikalar geliştirmesine katkıda bulunmak amacıyla proje sırasında üretilen bilgiler paylaşılacaktır. .
 • İleride yapılacak çalışmalara yön vermek amacıyla proje çıktıları yayınlanacaktır.